k12学堂网 - 学习生活中必备的中文网站!
k12学堂网logo
当前位置: k12学堂网 > 优美的诗句 > 带菁的诗句20句

带菁的诗句20句

时间:2016-03-17 分类:优美的诗句 来源:k12学堂网 0条评论

1. 诗囊经卷随藜杖,苍木黄菁满药篮。

2. 菁华兼百氏,缣素备三坟。

3. 筋力妻孥问,菁华岁月迁。

4. 恁君与向游人道,莫作蔓菁花眼看。

5. 嘉善其行三花艳,菁雅丽质舞翩翩。

6. 麦苗即菁菁,麦穗亦矫矫。

7. 古越古为山水府,篁竹菁菁无啸聚。

8. 上最三年归路稳,中阿芳意满菁菁。

9. 奚奴培护巧,苔藓绿菁菁。

10. 菁华知竭矣,肺腑尚求旃。

11. 一千篇里选,三百首菁英。

12. 旨异菁为蓄,甘非蔗有浆。

13. 冬菁饭之半,牛力晚来新。

14. 越郡佳山水,菁江接上虞。

15. 惜非吾乡土,得以荫菁茆。

16. 场黄堆晚稻,篱碧见冬菁。

17. 水餐红粒稻,野茹紫花菁。

18. 流堪洒菁英,风足去稗秕。

19. 紫术黄菁苗蕺蕺,锦囊香麝语啾啾。

20. 菁菁在中沚,行矣要封植。

小编推荐: 写给红颜知己的诗句16句 少年意气的诗句22句 女开头的诗句22句